REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

I .INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem vod.esign.pl,  (zwanym dalej: „Programem”) jest SUPER SAVERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej” „Organizatorem”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 37, 02-220 Warszawa, NIP: PL 522  311 10 29. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie uzyskuje status  „Partnera Organizatora” i w taki sposób będzie definiowana w dalszej części  Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej:  „Regulaminem:), wraz z wszelkimi z wszelkimi załącznikami oraz ewentualnymi zmianami lub/oraz uzupełnieniami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków regulujących stosunki prawne pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do uzyskania statusu Partnera oraz osobami, które już nabyły status Partnera, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień pomiędzy Organizatorem a danym Partnerem kandydatem na Partnera).
 3. System rozliczający prowizje oraz zarządzający Partnerami nazywany jest dalej: „Programem Partnerskim”.
 4. Użytkownicy Programu Partnerskiego nazywani są dalej „Partnerami”.
 5. Każdy Partner zakładający konto w Programie wyraża zgodę na założenie konta partnerskiego i wyraża zgodę na obowiązywanie w tym zakresie niniejszego Regulaminu. Osoby te zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez konieczności i podawania przyczyn.
 6. Udział w Programie jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zarejestrowanych w Programie. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.
 7. Udział w Programie nie stanowi źródła jakichkolwiek dodatkowych roszczeń lub uprawnień dla Partnera, poza wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 8. Każdy z Partnerów lub kandydatów na Partnera zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz jak również zasad dobrego zachowania w Internecie („Netykieta”).

II.NABYCIE STATUSU PARTNERA

 1. Status partnera otrzymują wszyscy zarejestrowani użytkownicy Programu Partnerskiego
 2. Rejestracja następuje w momencie zarejestrowania się w Programie Partnerskim.
 3. Zarejestrować można się tutaj: Strefa partnera (będąc niezalogowanym).
 4. Każdy Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, w szczególności o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 6. Organizator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności dostępną na stronie https://esign.pl/polityka-prywatnosci/
 7. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.
 8. Usunięcie danych przez Partnera przekazanych Organizatorowi na potrzeby udziału w Programie albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia wcześniej przekazanych danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej – oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń Partnera wobec Zamawiającego. 

III. CEL PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować serwis internetowy (uzupełnimy)  celem zwiększenia sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Serwis.
 2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji od sprzedaży przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony przez Organizatora z Partnerem
 3. Cel Programu zakłada otrzymywanie korzyści Partnerom z tytułu aktywności Partnera polegającej na pozyskiwaniu przez nich nowych klientów Serwisu, polegającej na  dokonywaniu zakupów w Serwisie, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Partnerów.

IV. ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA

 1. Podstawowym zadaniem Partnera z tytułu którego będzie on uprawniony do otrzymywania prowizji jest zwiększanie poziomu przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.
 2. Podstawowym wymogiem dołączenia do Programu jest rejestracja w Serwisie.
 3. Warunkiem niezbędnym do uznania danego Klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba skorzystała z Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego Klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie na zasadach określonych poniżej.
 4. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania zasad współżycia społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Hiperłącze może być również umiejscowione w banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych a Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW. Jeżeli  ze względu na tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów Organizator uzna, iż dana forma reklamy nie nadają się one do zamieszczenia tam banera reklamującego Serwis lub jego produkty to wówczas złoży Uczestnikowi w tym zakresie sprzeciw. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Organizatora Partner zobowiązany jest usunąć hiperłącze niezwłocznie, aczkolwiek w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania sprzeciwu. Organizator w szczególności nie wyraża zgody na umieszczanie Hiperłącza, bądź jakichkolwiek informacji dotyczących Hiperłącza na stronach i serwisach WWW o tematyce promującej nienawiść, używki, korzystanie produktów tytoniowych, zażywanie narkotyków, zawierających groźby lub pornografię, nawołujących do przemocy, naruszających prawa autorskie Orgnizatora lub jakiegokolwiek innego podmiotu trzeciego a także zawierających nagość, bądź przemoc wobec zwierząt i ludzi. Partner ponosi wszelkie negatywne konsekwencje umieszczenia Hiperłącza w sposób sprzeczny z powyższymi zasadami i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie prawa mogące skutkować odpowiedzialnością Organizatora. 
 6. Przekierowanie na strony Serwisu powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez osobę odwiedzającą Serwis. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone lub dorozumiane. 
 7. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku ‚cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację danego Klienta i jego wizyt w Serwisie jako dokonanych z polecenia danego  Partnera. ‚Cookie’ może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie – w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik ‚cookie’). Pliki Cookie zachowują ważność przez 30 dni od pierwszego kliknięcia w link partnerski lub do czasu usunięcia plików Cookie przez Klienta.
 8. Partnerowi nabywa prawo do prowizji wówczas, gdy w chwili składania zamówienia w systemie informatycznym danego Klienta zapisane jest ‚cookie’ tego Partnera.
 9. Prowizja jest naliczana Partnerowi który jako ostatni widnieje w plikach cookies Klienta.
 10. Partner nabywa prawo do prowizji wyłącznie wówczas gdy w systemie informatycznym Klienta zapisane są pliki Cookie.
 11. Prowizja jest naliczana z każdego produktu.
 12. Prowizja wynosi 20% od każdego sprzedanego produktu z bezpośrednich poleceń.
 13. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików ‚cookies’ w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Partnerom korzyści w Programie.
 14. Nagroda Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z gwarancji i zażąda zwrotu pieniędzy za produkt do 14 dni od zamówienia produktu. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
 15. Nagrody są przyznawane ręcznie przez Organizatora w panelu administracyjnym. Nagroda przyznawana jest w terminie 30 dni od daty dokonania transakcji. Wskazana w panelu administracyjnym nagroda jest kwotą brutto.
 16. Po przyznaniu prowizji  przez Organizatora Partner jest rozliczany wg dotychczasowych procedur obowiązujących w spółce Super Savers Sp. z o.o.  Prowizja za sprzedaż produktów dostępnych w Serwisie będzie rozliczona i wypłacona na podstawie zbiorczej faktury/rachunku w terminie do 15 dni od dnia wystawienia faktury.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

 1. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku nie stosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu, lub jego jakiegokolwiek naruszenia, jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.
 2. Udział w Programie  oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. 
 3. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne do prawidłowego udziału w Programie.  
 4. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż naliczono prowizję, iż Partner działał dla zdobywał punkty w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi prowizji. Jednocześnie Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu prowizji otrzymanych na skutek działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem. 
 6. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.
 7. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odpowiedzialność odszkodowawczej, jak i odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w Programie.
 8. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 9. Zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Programu  oraz za przerwy w dostępności Programu 
 11. Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z funkcjonowania Programu.  
 12. Organizator jest uprawniony w każdym czasie do dokonania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania lub w terminie wskazanym odrębnie przez Organizatora.