REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „eSIGN”

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://vod.esign.pl prowadzony jest przez Super Savers Spółkę z ograniczą odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 37, 02-220 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestr Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 000071131, posiadającą kapitał zakładowy wysokości 10.000,00 zł. (wpłacony w całości), wpisaną do stosownych ewidencji: NIP: 5223111029, REGON: 369295914, tel.: + 48 888 969 758, adres email: biuro@esign.pl Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenia drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 1 Definicje

 1. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się w sieci Internet prowadzony przez Spółkę pod adresem: https://vod.esign.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za jego pośrednictwem;
 2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin, który określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
  3.„Usługodawca” lub „Spółka” – SUPER SAVERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańska 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 000071131, wpisana do stosownych ewidencji: NIP: 5223111029, REGON: 369295914;
  4.„Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
  5.„Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub każdy inny podmiot korzystający z zasobów Serwisu w dowolny sposób;
  6.„Formularz zgłoszenia”- formularz dostępny w Serwisie umożlwiający złożenie zapytania o ofertę Usługodawcy.

§ 2 Cel Serwisu

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Spółki w zakresie dotyczącym w szczególności: informacji o Spółce, informacji o usługach świadczonych przez Spółkę, warunkach współpracy oraz sprzedaży oferowanej przez Spółkę, danych kontaktowych Spółki.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników określonych w szczególności przez postanowienia ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
  ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE.
 4. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z treścią Polityki prywatności, stanowiącej odrębny dokument. Aktualna treść Polityki prywatności znajduje się na stronach Serwisu.
 5. Użytkownik podczas rejestracji może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany w Serwisie lub na kontakt telefoniczny pod dobrowolnie podany przez Użytkownika numer telefonu. Użytkownikowi będzie również przysługiwać możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Usługodawcy przy nabyciu usług (produktów) oferowanych przez Spółkę. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 6. Usługodawca w ramach prowadzonej działalności udostępnia Użytkownikom informacje o swoich produktach, nowościach, promocjach, skierowanego do osób zainteresowanych ofertą Usługodawcy – w formie subskrypcji newslettera. Użytkownik podczas rejestracji może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od podmiotów współpracujących z Usługodawcą Warunkiem otrzymywania newslettera jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Spółkę.
 7. Niezbędnym warunkiem technicznym umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę są:
  1) Urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2) Przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3) Dostęp do poczty elektronicznej.
 8. Użytkownik we własnym zakresie ponosi opłaty związane z dostępem do sieci i transmisją danych, zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§ 4 Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca za pomoc Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
  a)umożliwieniu wypełnienia Formularza kontaktowego w celu otrzymania oferty Usługodawcy,
  b)umożliwieniu wypełnienia Formularza kontaktowego w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie sformułowane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym,
  c)umożliwieniu złożenia zamówienia na bezpłatny ebook
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci umożliwieniu wypełnienia Formularza kontaktowego w celu otrzymania oferty Usługodawcy zawierana jest na czas określony w momencie przystąpienia przez Użytkownika do wypełnienia Formularza kontaktowego a ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wypełnionego Formularza kontaktowego Usługodawcy lub odstąpienia od wypełnienia Formularza kontaktowego przez Użytkownika.
 3. Wypełnienie oraz wysłanie Formularza kontaktowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z Polityką prywatności Usługodawcy i stanowi zgodę na
  przetwarzanie danych osobowych zgodnie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi przez Usługodawcę.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwieniu wypełnienia formularza kontaktowego w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie sformułowane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym zawierana jest na czas określony w momencie przystąpienia przez Użytkownika do wypełnienia formularza a ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wypełnionego formularza Usługodawcy lub odstąpienia od wypełnienia formularza przez Użytkownika
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwieniu złożenia zamówienia na bezpłatny ebook zawierana jest na czas określony w momencie przystąpienia przez Użytkownika do składania zamówienia a ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub odstąpienia od składania zamówienia,
 6. Usługi określone w ust, 1 świadczone są nieodpłatnie,
 7. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT (23%)

§ 5 Zgłoszenie zainteresowania podpisem elektronicznym

 1. Użytkownik zainteresowany ofertą Usługodawcy w postaci sprzedaży Podpisu elektronicznego wypełnia Formularz kontaktowy, dostępny na stronie Serwisu.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz kontaktowego wskazuje wybrane przez siebie parametry zamówienia oraz podaje niezbędne dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, województwo oraz miasto zamieszkania),
 3. Po otrzymaniu wypełnionego Formularza kontaktowego Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu przedstawienia szczegółowej oferty wraz z wyceną.
 4. Po akceptacji przez Użytkownika przedstawionych warunków, ustala się miejsce do którego uda się osoba wskazana przez Usługodawcę w celu zawarcia umowy sprzedaży Podpisu elektronicznego z Użytkownikiem.
 5. Umowa sprzedaży Podpisu elektronicznego zawierana jest w obecności obu stron poza lokalem przedsiębiorcy t), poza lokalem Usługodawcy a w miejscu wskazanym przez Użytkownika znajdującym się na terenie Polski,
 6. Szczegółowe warunki sprzedaży Podpisu elektronicznego, formy płatności oraz prawa i obowiązki stron będą określone w umowie przedstawionej Użytkownikowi w miejscu o którym mowa w ust. 5.

§ 6 Odstąpienie od umowy oraz postępowania reklamacyjne

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Usługodawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres: biuro@eisgn.pl lub w formie pisemnej
  drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwróci Użytkownikowi otrzymane od niego płatności.
 4. Po dokonaniu aktywacji certyfikatu bezpieczeństwa Użytkownikowi zgodnie z art. 38 pkt 1, pkt 6, pkt 9 oraz pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze względu na fakt przypisania tego certyfikatu bezpieczeństwa do konkretnego Użytkownika, który to proces ma charakter nieodwracalny i skutkuje brakiem możliwości odsprzedania lub przekazania przez Usługodawcę tego certyfikatu bezpieczeństwa osobie trzeciej.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres: biuro@eisgn.pl .
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lud adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji, W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca może wezwać Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 7. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 12 miesięcy od dnia w którym usługa nie została przez Usługodawcę wykonana lub w terminie 12 miesięcy od dnia w którym usługa została nienależycie wykonana przez Spółkę.
 8. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

§ 7 Własność intelektualna

 1. Zawartość stron internetowych Serwisu stanowi własność Spółki.
 2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Oznaczenie „eSIGN.pl” oraz używane na stronach Serwisu oznaczenie graficzne Spółki są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 8 Obsługa płatności

Operatorem kart płatniczych używanych za korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę, w tym usług świadczonych przy wykorzystaniu Serwisu jest PayPro S.A., Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego.

§ 9 Informacje

 1. Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych przez Spółkę. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
 3. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu, oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 5. Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu.
 6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 8. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu i to ta interpretacja będzie wiążąca.
 10. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom.
 11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2019 roku.